Wypis ze szpitala zwany również kartą informacyjną leczenia szpitalnego jest istotnym dokumentem dla pacjenta i opiekunów, który podsumowuje pobyt w szpitalu, zawierając informacje dotyczące diagnozy, leczenia, zaleceń po wypisie oraz innych istotnych aspektów opieki zdrowotnej. Jest to ważny dokument, który umożliwia kontynuację opieki nad pacjentem po wyjściu ze szpitala.
Wypis ze szpitala to specyficzny rodzaj dokumentu, który otrzymuje pacjent po opuszczeniu szpitala.
W Polsce obowiązuje ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Reguluje ona zasady wystawiania wypisów ze szpitala.

Spis treści:

 1. Kiedy dostajemy kartę wypisową?
 2. Krótki przewodnik, co można znaleźć w wypisie szpitalnym:
 3. Jak się zapoznać z wypisem ze szpitala?

Kiedy dostajemy kartę wypisową?

Wypisanie pacjenta ze szpitala może nastąpić w różnych sytuacjach. Najczęściej jest to zakończenie planowego leczenia i poprawa stanu zdrowia pacjenta. W wyjątkowych wypadkach może to nastąpić na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, lub gdy pacjent rażąco narusza porządek lub przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych. Karta informacyjna z leczenia szpitalnego powinna być wydana pacjentowi w dniu wypisu.

Krótki przewodnik, co można znaleźć w wypisie szpitalnym:

 1. Informacje personalne: na wypisie ze szpitala znajdują się dane identyfikacyjne pacjenta, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL.
 2. Data wypisu: karta informacyjna leczenia szpitalnego zawiera również datę, kiedy pacjent został przyjęty i wypisany ze szpitala.
 3. Diagnoza/ powód hospitalizacji: na wypisie znajdują się również informacje dotyczące diagnozy lub choroby, z jaką pacjent był hospitalizowany, rozpoznanie, czyli choroba pacjenta jest wpisywana w języku polskim. Oprócz rozpoznania głównego, często zamieszczane są również rozpoznania dodatkowe, tak, aby pacjent oraz pracownicy służby zdrowia mieli kompleksową informację na temat choroby podstawowej i chorób współistniejących występujących u pacjenta.
 4. Procedury medyczne i wykonane badania: wypis ze szpitala wymienia przeprowadzone procedury medyczne, takie jak wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem, opis zastosowanego leczenia lub wykonanego zabiegu operacyjnego, opis konsultacji medycznych, opis procedur chirurgicznych, inwazyjnych, nieinwazyjnych, diagnostycznych lub technicznych, które wykonano podczas pobytu pacjenta w szpitalu.
 5. Przyjmowane leki: wypis ze szpitala zawiera listę leków, które pacjent otrzymał podczas hospitalizacji oraz powinien kontynuować po opuszczeniu szpitala.
 6. Epikryza: stanowi podsumowanie i przekazanie informacji o pacjencie między różnymi etapami opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie istotne, gdy pacjent przechodzi z jednego oddziału szpitalnego do innego, zostaje wypisany do domu lub przechodzi do opieki ambulatoryjnej. Epikryza zawiera najważniejsze informacje o historii choroby, z jakiego powodu pacjent zgłosił się do szpitala, jakie odchylenia zanotowano u pacjenta w badaniu przedmiotowym. Epikryza zawiera również komentarz do najważniejszych wyników badań diagnostycznych, informuje o przebiegu leczenia, diagnozach, procedurach medycznych oraz zaleceniach dotyczących dalszej opieki.
 7. Zalecenia: wypis ze szpitala zawiera zalecenia dotyczące dalszej opieki zdrowotnej. W zaleceniach wymienione są nazwy leków, dawkowanie oraz częstotliwość ich przyjmowania. Pacjent powinien starannie zapoznać się z tą listą i skonsultować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. W zaleceniach znajdziemy też dokładne instrukcje dla pacjenta i jego rodziny dotyczące aktywności fizycznej (ćwiczeń i rehabilitacji); i/lub zlecenia dotyczące terapii; i/lub instrukcje dietetyczne (żywieniowe); i/lub plany dotyczące dalszej obserwacji medycznej, terminy planowanych konsultacji, na które wystawiono skierowania.
 8. Podpis lekarza prowadzącego i kontakt do lekarza: karta informacyjna leczenia szpitalnego zawiera informacje kontaktowe do lekarza prowadzącego. W przypadku jakichkolwiek pytań, obaw lub potrzeby skonsultowania się z lekarzem, pacjent może skorzystać z tych informacji.
 9. Orzeczony przy wypisie okres czasowej niezdolności do pracy, a w miarę potrzeby ocenę zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia.

Jak się zapoznać z wypisem ze szpitala?

Przede wszystkim wypis ze szpitala warto przeczytać spokojnie i ze zrozumieniem. Jeśli napotkasz na trudne do zrozumienia terminy medyczne, zapytaj lekarza lub personel medyczny o wyjaśnienie.
Warto zadawać pytania, jeśli coś nie jest dla Ciebie jasne, nie krępuj się pytać. Dobrze jest się skupić na epikryzie oraz zaleceniach, zawierają one wskazówki dotyczące dalszej opieki, które mogą wpłynąć na zdrowie i szybki powrót do formy.

Podziel się informacjami z bliskimi i opiekunami. To może pomóc w zrozumieniu, zapamiętaniu i wdrożeniu zaleceń. Nie zapominaj o lekarzu POZ, warto pokazać kartę informacyjną leczenia szpitalnego swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu – to dla niego ważna informacja, jakie badania diagnostyczne należy zalecić w najbliższej przyszłości, czy należy zmodyfikować dotychczas stosowane leki czy postępowanie. Często podsumowanie wypisu jest jedyną formą komunikacji, która towarzyszy pacjentowi ze szpitala do gabinetu lekarza pierwszego kontaktu, czy lekarza specjalisty.

Przechowuj dokument. Zachowaj wypis ze szpitala w bezpiecznym miejscu. Może być to przydatne źródło informacji w przyszłości.

W zaleceniach należy zwrócić uwagę na zalecenia dietetyczne, można znaleźć w nich dokładne wskazówki, jakie produkty spożywać, a jakich unikać. Często w zleceniach znajdują się informacje nie tylko o lekach przepisywanych na receptę, ale również o innych produktach na przykład o żywieniu medycznym (doustnych preparatach odżywczych), które mogą wesprzeć proces rekonwalescencji

Wypis ze szpitala to kluczowy dokument, który zawiera istotne informacje dotyczące twojego stanu zdrowia oraz zaleceń po wypisie. Zapoznanie się z nim ze zrozumieniem oraz dokładne przestrzeganie zawartych w nim wskazówek może znacząco wpłynąć na powrót do zdrowia. Nie krępuj się zadawać pytań i prosić o wyjaśnienia, jeśli coś wydaje się niejasne. Pamiętaj, że wiedza i świadome podejście do opieki nad sobą mają ogromne znaczenie.