NFZ

Spis treści:

 1. Program leczenia spastyczności
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Rehabilitacja domowa
 4. Sprzęt ortopedyczny i inne dofinansowania
 5. Rehabilitacja neurologiczna w warunkach szpitalnych
 6. Pielęgniarska opieka długoterminowa
 7. Rehabilitacja neurologiczna w warunkach szpitalnych

Program leczenia spastyczności

Leczenie polega na podaniu toksyny botulinowej w celu rozluźnienia nadmiernie napiętych mięśni. Lek podawany jest w formie iniekcji, w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności hospitalizacji. Czas leczenia w programie ustala lekarz prowadzący. Liczba podań leku zależy od uzyskania przez pacjenta adekwatnej odpowiedzi na leczenie – przy czym są to maksymalnie 3 podania preparatu na każdą leczoną kończynę w każdym roku. Jest skierowany do osoby po udarze mózgu zmagające się ze spastycznością mięśni kończyny górnej lub dolnej (jednostki chorobowe I61, I63, I69).

Co musisz zrobić:

 • uzyskać skierowanie do poradni neurologicznej wystawione przez lekarza rodzinnego z rozpoznaniem stanu po udarze, celem leczenia toksyną botulinową.
 • złożyć skierowanie w poradni neurologicznej, która działa w ramach programu lekowego.

 

Orzeczenie o niepełnosprawności

Jest to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wynika z ustawy regulującej rozwiązania wspierające osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i precyzuje zakres wsparcia w zakresie leczenia oraz zaopatrzenia w sprzęt pomocniczy. Skierowany do osoby niezdolne do pracy i wymagające stałej lub długotrwałej opieki oraz pomocy w celu pełnienia ról społecznych w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Korzyści

 • możliwość korzystania ze świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ poza kolejnością (dostęp do specjalistów w przychodni),
 • zniesienie limitu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej. Oznacza to, że bezpośrednio po zakończeniu cyklu terapeutycznego pacjent może wystąpić o dalsze usprawnianie na podstawie orzeczenia i nowego skierowania,
 • zniesienie limitu na sprzęt ortopedyczny

 

Co musisz zrobić:

Należy złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności wraz z wymaganą dokumentacją w powiatowym, miejskim lub wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie, które zawiera opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (ważne 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza)

Usługa jest bezpłatna, orzeczenie wydaje się do 14 dni kalendarzowych od posiedzenia komisji.

 

Rehabilitacja domowa

Są to usługi rehabilitacyjne świadczone w miejscu zamieszkania pacjenta. Jest w przypadku ogniskowych uszkodzeń mózgu, np. po udarze. Pacjentowi przysługuję do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Uwaga: posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym pozwala na korzystanie z terapii poza kolejką.

Co musisz zrobić:

 • uzyskać skierowanie wydane przez lekarza POZ lub specjalisty (rehabilitacji, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych),
 • skierowanie powinno być adresowane do działu (pracowni) fizjoterapii, zawierać cel skierowania wraz z rozpoznaną jednostką chorobową (ICD) oraz dopiskiem o chorobach współistniejących lub ich braku,
 • skierowanie jest ważne 30 dni od daty jego wystawienia

Pacjent wybiera placówkę świadczącą usługi rehabilitacji domowej (do sprawdzenia w oddziałach wojewódzkich NFZ).

Kiedy – w przypadku ogniskowych uszkodzeń mózgu przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania choroby

Czas: 80 dni zabiegowych

Skierowanie: wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę (rehabilitacji, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych specjalizacji). Jest ważne 30 dni od daty wystawienia. Powinno:

 • być adresowane do działu (pracowni) fizjoterapii
 • zawierać cel wraz z jednostką chorobową (ICD)
 • mieć dopisek o chorobach współistniejących lub ich braku

Dodatkowe informacje:

Pacjent wybiera placówkę świadczącą usługę rehabilitacji domowej (do sprawdzenia w oddziałach wojewódzkich NFZ). Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do korzystania z rehabilitacji domowej poza kolejnością.

 

Sprzęt ortopedyczny i inne dofinansowania

Jest to sprzęt ortopedyczny i pomocniczy to różnego rodzaju akcesoria ułatwiające i wspomagające proces rehabilitacji po udarze mózgu. Jest dedykowany dla pacjentów po przebytym udarze mózgu z wielorakimi zaburzeniami psychoruchowymi.

Co musisz zrobić:

 • w dniu wypisu z oddziału, lekarz lub fizjoterapeuta wystawia elektroniczne zlecenie w systemie ezwm na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny,
 • dobór właściwego sprzętu powinno się skonsultować z fizjoterapeutą pracują[1]cym z danym pacjentem lub z osobą wykwalifikowaną w sklepie medycznym,
 • częstotliwość starania się o kolejny wniosek została ustalona przez ustawo[1]dawcę i wynosi 4 lub 5 lat,
 • w przypadku nadmiernego zużycia sprzętu lub gdy pacjent ze względu na po[1]gorszenie stanu zdrowia wymaga zaopatrzenia w inny sprzęt, istnieje możliwość wystawienia wniosku wraz z opinią uzasadniającą osoby wystawiającej zlecenie,
 • dodatkowe dofinansowanie można uzyskać z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Każdy niepełnosprawny pacjent ma możliwość skorzystania z dofinansowania do:

 • sprzętu ortopedycznego,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych,
 • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach szpitalnych

Jest to rehabilitacja w warunkach szpitalnych, bezpośrednio po leczeniu w oddziale udarowym. Przeznaczona dla pacjentów po przebytych udarach mózgu i innych jednostek chorobowych związanych z ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym.

Co musisz zrobić:

 • Uzyskać skierowanie do oddziału rehabilitacji neurologicznej wystawiane przez lekarza oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych.
 • W przypadku gdy w szpitalu nie ma oddziału rehabilitacji neurologicznej, rodzina wraz ze skierowaniem zobowiązana jest znaleźć miejsce, do którego trafi pacjent.

Lekarze uprawnieni do wystawiania skierowań:

Oddziałów szpitalnych:

 • Anestezjologii i intensywnej terapii
 • Neurologii
 • Neurochirurgii
 • Chirurgii ogólnej
 • Urazowo-ortopedycznych
 • Chorób zakaźnych
 • Chorób wewnętrznych

Poradni specjalistycznych

 • Neurologicznych
 • Neurochirurgicznych
 • Chirurgii ogólnej
 • Rehabilitacyjnych
 • Urazowo-ortopedycznych

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej:

 • Do 16 tygodni – w przypadku wystąpienia chorób współistniejących
 • Do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących

Warunki przyjęcia:

 • Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub do 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy udaru w przypadku wystąpienia chorób współistniejących
 • Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy udaru w przypadku braku chorób współistniejących.

Organizacja udzielania świadczeń:

 • Fizjoterapia: 6 dni w tygodniu
 • Terapia neurologopedyczna: 5 dni w tygodniu
 • Terapia neuropsychologiczna, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę: 5 dni w tygodniu

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Jest to długookresowa, profesjonalna opieka nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu. Skierowana jest do pacjentów, którzy nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Korzyści z tej opieki są takie, że odciążane są rodziny opiekującej się chorym; profesjonalna opieka medyczna w domu pacjenta.

Kryteria włączenia:

 • Pacjenci ocenieni w skali Barthel = lub < 40 pkt
 • Pacjenci niepozostający pod opieką hospicjum domowego, innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych; zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie; pacjenci w ostrej fazie choroby
 • Skierowanie od lekarza POZ wraz z kartą oceny pacjenta

Uprawnienia:

 • Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę
 • Przygotowanie pacjenta oraz rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • Świadczenia pielęgnacyjne, zgodne z procesem pielęgnowania
 • Edukacja zdrowotna

Czas:

 • Świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
 • W soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach

 

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach szpitalnych

Jest to usługa polegająca na przewozie pacjenta do jednostki służby zdrowia w sytuacji zdrowotnej wykluczającej możliwość samodzielnego poruszania się. Skierowana do pacjentów po udarze oraz w innych jednostkach chorobowych. Korzyści są takie, ze transport jest profesjonalnie zaopatrzoną karetką.

Bezpłatny transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje:

Transport sanitarny bezpłatny:

 • Konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, gdy np. lekarz stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala lub zachowania ciągłości leczenia (transport do szpitala w celu wykonania badań)
 • W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej całkowicie korzystanie ze środków transportu publicznego

Transport sanitarny finansowany w 40%:

 • W przypadku, gdy pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych:

Jest to kompleksowy program domowego wsparcia żywieniowego dietą przemysłową przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego. Opieka obejmuje m.in.: regularne wizyty lekarza i pielęgniarki u pacjenta w domu, 24h kontakt telefoniczny z zespołem żywieniowym, praktyczne szkolenie chorego/opiekuna, regularne badania laboratoryjne krwi i moczu, dostarczenie diet i sprzętu do podaży do miejsca zamieszkania pacjenta. Skierowany do pacjentów, którzy nie są w stanie skutecznie odżywiać się doustnie, najczęściej w wyniku schorzeń neurologicznych, onkologicznych, gastroenterologicznych. Chory musi mieć założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego. Korzyści są takie, ze poprawia się stan odżywienia pacjenta niezbędna do zachowania właściwej czynności układu immunologicznego, zmniejszenia ilości powikłań infekcyjnych oraz poprawy komfortu i jakości życia.

Co musisz zrobić:

 • Uzyskać skierowanie do poradni żywieniowej (od lekarza prowadzącego w szpitalu lub lekarza POZ)
 • Zarejestrować się telefonicznie do wybranej poradni żywieniowej (aby zostać objętym opieką poradni pacjent musi mieć założony wcześniej sztuczny do[1]stęp do przewodu pokarmowego)

Na stronie www.nutrimed.pl dowiesz się więcej o współpracujących z Nutricia poradniach żywieniowych Nutrimed oraz Stomed.

 

O Autorach:

mgr Krzysztof Parysek – fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta od ponad 10 lat wspomagający pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego na oddziałach udarowym, neurologii, neurochirurgii oraz intensywnej terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im prof. K. Gibińskiego w Katowicach. Właściciel Fizjoterapia Parysek prowadzący praktykę fizjoterapeutyczną w domu
pacjenta. Oprócz metod neurofizjologicznych, jego zainteresowania dotyczą wprowadzania nowoczesnych technologii rehabilitacyjnych – w tym robotyki.

dr n. med. Dagmara Wasiuk-Zowada – fizjoterapeutka
adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 9 lat pracuje w zawodzie fizjoterapeuty, głównie z pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii, w tym również kurs PNF podstawowy, zaawansowany oraz kliniczny w neurologii. Autorka publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii.

dr n med. Justyna Szefler-Derela – fizjoterapeutka
adiunkt badawczo – dydaktyczny w Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2007 roku zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją zaburzeń neurologicznych: chorobą Parkinsona i inne zaburzenia parkinsonowskie, udar mózgu, stwardnienie rozsiane,
choroby nerwów obwodowych. Autor wystąpień i publikacji naukowych z zakresu neurorehabilitacji.